Profile Picture
  • United States
  • English

About

در زمین یا در آب یاپاییدن می باشند. فلزیاب ها برای شناسایی چه موادی استفاده می شوند؟ کلیه مواد معدنی با جذبات مختلف دارند. هر چیز با فشار وزن و اندازه خاص خود جذبات خاص دارد. بعضی از مواد آسیب زدنی (مثل سنگهای سنگین) در حال حاضر در زمین هستند و جذبات خاصی را بر روی فلزیاب ها تأثیر می دهند. هنگامی که فلزیاب ها قرار است در حال حاضر در زمین هستند و جذبات خاصی را بر روی فلزیاب ها تأثیر می دهند. سنگهای سنگین به عنوان مثال یک جذبات خاص را دارند که باعث می شود تنظیمات فلزیاب های درست نشود. اگر فلزیاب ها تنظیم شده و به دنبال جذبات خاصی مانند سنگهای سنگین هستند ، فلزیاب ها غالباً بین تنظیمات صحیح و غیر صحیح ترکید می کنند. نکته بسیار مهمی درباره فلزیاب ها آن است که اگر شما به دنبال خرید فلزیاب هستید ، باید بدانید چگونه از آنها استفاده کنید. برای فلزیابی صحیح ، این ابزارها باید درست تنظیم شوند. همچنین در هنگام فلزیابی ، فلزیاب ها باید عملیات خاص را دنبال کنند تا به دنبال جذبات خاصی باشند.فلزیاب فروش فلزیاب یاب یکی از کاربردیترین تجهیزات شناسایی است که در حال حاضر در دسترس هستند. این دستگاه قادر است تا با استفاده از نور فوتونیک ، مواد را تشخیص دهد.